Экология. Жакпас чындык

Экология. Жакпас чындык

Жарыяланган: 28 July 2015

Илимий маалымат боюнча Кыргызстан аймагынын 93% кол тийбеген же үстүртөн жабыркаган табигый экосистемалар деп аныкталат.
Кыргызстан дээрлик бардык климат зоналарынын өлкөсү. Кыргыз ландшафты менен микроклиматынын түрдүүлүгү экосистемалардын алкагын кеңейтет. Биздин өлкөдө чөлдөр, жалбырактуу жана карагайлуу токойлор, жана ал тургай альп бийик тоолуу тутумдар да кездешет. Дал ошондуктан Кыргызстан жапайы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн уюткусу болгон Борбор Азиядагы уникалдуу чөлкөм.